3kolorymozgu.pl

Blog o rozwoju osobistym, marketingu i biznesie!

Biznes

Restrukturyzacja – pojęcie, rodzaje, zakres podmiotowy

Restrukturyzacja – pojęcie, rodzaje, zakres podmiotowy

Restrukturyzacja to szansa dla określonej grupy podmiotów na poprawę sytuacji finansowej bez potrzeby ogłoszenia upadłości. Kto i kiedy może ją wszcząć?

Pojęcie restrukturyzacji

Ustawodawca zdefiniował pojęcie restrukturyzacji poprzez wskazanie w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku celu postępowania. W myśl przepisów celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Jeżeli zaś restrukturyzacja ma być prowadzona w toku postępowania sanacyjnego, także poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Jednocześnie zastrzegł on, że w toku restrukturyzacji zabezpieczone muszą zostać słuszne prawa wierzycieli.

Czym jest zatem restrukturyzacja w praktyce? Restrukturyzację stanowi ogół działań, które mają poprawić sytuację finansową podmiotu, który jest jej poddawany, to zoptymalizowanie prowadzonych działań, a także zmiany w organizacji pracy pracowników.

Rodzaje restrukturyzacji

Ustawodawca przewidział cztery rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 2 ustawy są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,

  • przyspieszone postępowanie układowe,

  • postępowanie układowe,

  • postępowanie sanacyjne. 

Które spośród trybów wybrać? Zależy to od okoliczności sprawy, w tym m.in. od sumy wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem.

Zakres podmiotowy restrukturyzacji 

Komu ustawodawca umożliwił przeprowadzenie restrukturyzacji? Przepisy ustawy mają zastosowanie w stosunku do:

  • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, z zatem osób fizycznych, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń;

  • wspólników spółki partnerskiej.

Kiedy mogą one wszcząć postepowanie restrukturyzacyjne? Jeżeli staną się niewypłacalnym dłużnikiem lub dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością, wówczas może zostać ono wszczęte na wniosek. O niewypłacalności dłużnika można mówić zaś wtedy, gdy utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych tzn. opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące. Jeżeli jest on osobą prawną lub ułomną osobą prawną niewypłacalny jest także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres ponad 24 miesięcy.

Dłużnik jest natomiast zagrożony niewypłacalnością wtedy, gdy jego sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny.

Udostępnij