3kolorymozgu.pl

Blog o rozwoju osobistym, marketingu i biznesie!

Biznes

Nie wiesz, czym jest faktoring? Pora to zmienić!

Nie wiesz, czym jest faktoring? Pora to zmienić!

Faktoring jest alternatywną formą finansowania dedykowaną przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Jest bowiem rozwiązaniem, które umożliwia pozyskanie gotówki bez konieczności obciążania firmy kredytem lub leasingiem. Jest też doskonałą metodą na zwiększenie konkurencyjności firmy, dzięki możliwości wystawiania faktur o przedłużonych terminach płatności bez „zamrażania” gotówki. Może też pozwolić przedsiębiorcy na przerzucenie ryzyka niewypłacalności Klienta na firmę faktoringową, gwarantując tym samym otrzymanie zapłaty za sprzedany towar lub wykonanie usługi.

Czym zatem jest faktoring i jakie są zasady jego działania?

Schemat działania faktoringu 

Faktoring jest usługą finansową skierowaną do przedsiębiorców z sektora MŚP. 

W formie finansowania tego typu biorą udział trzy strony. Wprawdzie umowę faktoringową zawiera jedynie przedsiębiorca z firmą faktoringową, jednakże stroną umowy staje się też automatycznie kontrahent przedsiębiorcy, na którego wystawiana jest faktura i którego obowiązuje terminowe uregulowanie płatności.  

W umowie faktoringowej, firma świadcząca usługę faktoringu określana mianem faktora dokonuje wykupu nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorcy i dokonuje na rzecz wystawcy faktury płatności w wysokości do 90% brutto wartości dokumentu.  

Przedsiębiorca nazywany faktorantem otrzymuje zapłatę z tytułu faktury w krótkim przedziale czasowym pomimo przedłużonego terminu płatności. Kontrahent natomiast, który oficjalnie nie jest stroną umowy otrzymuje od faktora numer rachunku do uregulowania należności.  

Faktoring jest usługą kompleksową dzięki której przedsiębiorca oprócz gotówki otrzymuje także dostęp do usług dodatkowych obejmujących prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, a także monitorowanie płatności i ewentualne ich dochodzenie oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej faktoringu pełnego.  

Podstawowe rodzaje faktoringu w Polsce

Do podstawowych form faktoringu należą: 

  • faktoring pełny, nazywany również faktoringiem właściwym lub bez regresu.
  •  Faktoring niepełny określany również mianem niepełnego lub faktoringu z regresem 
  • oraz faktoring mieszany.  

W faktoringu pełnym faktor oprócz finansowania faktoranta na podstawie bieżących faktur przejmuje na siebie ryzyko potencjalnej niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorcy. I w przypadku problemów ze spłatą należności z faktury podejmuje kroki windykacyjne.  

W faktoringu niepełnym faktor pełni jedynie rolę podmiotu finansującego należności z nieprzeterminowanych zobowiązań. Jednakże nie przejmuje ryzyka ewentualnej niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorcy. Co w praktyce oznacza, że w razie braku terminowych wpływów z faktur, faktorant jest zobowiązany do zwrotu należności otrzymanych od faktora w umownie określonym terminie.  

Faktoring mieszany natomiast zawiera w sobie cechy zarówno faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Konkretyzując, jest to forma finansowania działająca na zasadzie faktoringu pełnego tylko i wyłącznie do wysokości kwoty określonej w umowie. Po przekroczeniu wartości określonej umową, faktoring automatycznie staje się faktoringiem z regresem.  

Korzyści wynikające z faktoringu

Podstawową korzyścią wynikającą z faktoringu jest zapobieganie potencjalnym zatorom finansowym poprzez prawie natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych należnych z faktur. Do innych korzyści należą też bezsprzecznie:

  •  możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki swobodnemu wystawianiu faktur o przedłużonym terminie płatności.
  •  Stały dostęp do usług umożliwiających kontrolę nad wierzytelnościami.
  •  Możliwość odliczenia kosztów faktoringu w podatku dochodowym i podatku VAT. 
  • Systematyczny dopływ gotówki bez obciążania firmy kredytem.  

Faktoring niezastąpioną formą finansowania 

Faktoring jest dedykowany wszystkim firmom, których system rozliczeń opiera się przede wszystkim na przedłużonych terminach płatności. Jest bowiem bardzo korzystnym rozwiązaniem, które gwarantuje utrzymanie płynności finansowej bez ponoszenia kosztów, jakie powstałyby przy zaciągnięciu kredytu.  

Ponadto rozpoczęcie współpracy z firmą faktoringową nie wymaga wizyt w urzędach celem pozyskania i dostarczenia dokumentów. Wystarczy bowiem złożyć drogą online wniosek o rozpoczęcie współpracy na stronie: https://pragmago.pl/faktoring-online/ i spokojnie poczekać na decyzję faktora. Cały proces odbywa się drogą internetową bez zbędnej wymiany dokumentacji papierowej. 

 

 

Udostępnij